کافه نور
کافه نور

سورنا احمدی از تاریخ 1 مرداد. ماه 1399 آگهی نور را ساخته است و در تاریخ 12 بهمن 1399 کافه نور را تأسیس کرد و به گفته وی :
Our goal (other than me) is one billion years old

هدف ما (غیر از کلمه من) یک میلیارد ساله است

اواین جمله را در اینستاگرام خود نوشته است

http://instagram.com/sorna_ahmadi.co_m

از ایشان اطلاعات دیگری در دسترس نمیباشد !