همکاری با ما

ما یک طرح همکاری داریم که توضیح این طرح به صورت زیر هست.

ما نیاز به مشترکان بیشتر برای سایت خود داریم و به شما یک لینک اختصاصی داده می شود که آمار را بدانیم

و از آن طریق برای ما افراد دیگر را به سایت دعوت میکنید و به ازای هر نفر 1000 تومان به شما داده می شود

و حتما باید شماره کارت را در پنل خود ثبت کنید